free website design templates

Charakteristika studia na PPF

1. Studium PPF je určeno:
Zájemcům, kteří chtějí získat psychoterapeutické vědomosti z osobního zájmu,
Ddborníkům, kterým psychoterapeutické vzdělání umožňuje kvalifikovanější výkon profese,
odborníkům, pro něž je psychoterapie významnou součástí profese.

2. Organizace studia
Přijetí ke studiu. Na PPF se nedělají přijímací zkoušky. Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání. K přihlášení je potřeba pouze zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné. Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února.

Studium je tříleté, víkendové. Přednáší se většinou poslední víkend v měsíci (září - červen, výjimkou je prosinec) a to v pátek od 17.00 do 20.30 a v sobotu od 9.00 do 17.30.
Výuka na PPF není organizována posloupně, ale blokově. Předmětné okruhy jsou relativně vnitřně autonomní, takže je možné začít studium kdykoliv a postupně se dopracovat k okruhům, které posluchač dosud neabsolvoval.

Podrobnější studijní požadavky pro každý ročník i pro absolvování celého studia dostávají studenti na začátku studia a najdete je zdePo ukončení studia dostane posluchač diplom o absolvování teoretického studia psychoterapie.

3. Obsah studia
Základní psychoterapeutické směry a školy (daseinsanalýza, psychoanalytická a psychodynamická psychoterapie, jungovská psychoterapie, rogersovská psychoterapie, gestalt terapie, logoterapie a existenciální analýza, kognitivně-behaviorální psychoterapie, systemická psychoterapie apod.) a přístupy (psychoterapie individuální, skupinová a komunitní, rodinná a poradenská).

Předměty a obory, se kterými psychoterapie souvisí, a to buď původem, předmětem zájmu nebo způsobem uvažování. Jsou to např. psychologie (osobnosti, vývojová, sociální), filosofie, sociologie, ale také kulturní antropologie, teologie apod.

Předměty speciální, které jsou zaměřeny na psychopatologii, diagnostiku, výzkum, různé skupiny klientů (závislé, seniory apod.) a psychoterapii aplikovanou např. v pedagogice, v pastorační péči.

Hlavní zásady PPF

Na fakultě jsou přednášeny hlavní psychoterapeutické směry, které se u nás i v zahraničí praktikují a které získaly odborné přijetí vědeckými společnostmi. Zároveň však fakulta umožňuje prezentaci některých směrů, které ještě nejsou odborně zavedeny.

Na fakultě přednášejí přední odborníci hlavních psychoterapeutických směrů a škol, což garantuje vysokou odbornou úroveň a umožňuje osobní setkávání s nimi.

Fakulta postupně buduje vlastní myšlenkový a léčebný směr, antropologickou psychoterapii.
Fakulta zastává tolerantní postoje a preferuje vzájemný dialog a spolupráci před krajními a doktrinářskými postoji.

Další vzdělávání

A. Výkon profese psychoterapeuta
K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít
1. vysokoškolské magisterské vzdělání v pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.),
2. úplné psychoterapeutické vzdělání, které se skládá ze čtyř součástí:
a) teorie,
b) sebezkušenostní části,
c) supervize (vlastní psychoterapeutická práce pod vedením k tomu oprávněného psychoterapeuta),
d) praxe.

B. Laická psychoterapie
Lidé, kteří mají psychoterapeutické vzdělání a nemají předchozí vzdělání v pomáhající profesi, se mohou uplatnit jako tzv. laičtí terapeuti (např. v oblasti práce se závislými apod.), nemohou však pracovat samostatně.

! Upozorňujeme, že teoretické vzdělání samo o sobě neopravňuje k výkonu psychoterapie !

Psychoterapeutická práce a profese psychoterapeuta

PPF pořádá sebezkušenostní výcviky:
           a) daseinsanalytické,
           b) psychodynamické.
PPF pořádá víkendové sebezkušenostní semináře.
PPF je součástí Pražské vysoké školy psychosociálních studií, která nabízí bakalářský a navazující magisterský obor 1. psychologie, 2. sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.
PVŠPS pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
PVŠPS pořádá program celoživotního vzdělávání Dopravní psychologie pro absolventy magisterského studia psychologie.
PVŠPS pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví pro studenty a absolventy magisterského studia jednooborové psychologie.

© Copyright 2019 Ludvík Mattanelli